Chuyển Nghề

2018-01-20 17:05:23

Chuyển nghề là quá trình tăng cấp nghề, mỗi nghề đều có thể chuyển nhiều lần. 1 chuyển Lv150, cường hóa kỹ năng sơ cấp thành kỹ năng tập thể, thực lực tăng cực đại.

2 chuyển Lv220, tiếp tục cường hóa kỹ năng sơ cấp, đồng thời tăng 6 điểm thuộc tính mỗi khi lên 1 cấp.

  Mỗi lần chuyển nghề đều có thêm thuộc tính buff và mở khóa bộ trang bị mới.

  • ^
  • T
  • O
  • P