Hệ Thống Bùa

2017-12-25 16:28:21

Hệ thống Bùa tăng các loại buff thuộc tính cho nhân vật. 

Người chơi có thể khiêu chiến Tháp Bùa, Đổi Bùa, rút thưởng Bùa và tham gia hoạt động để nhận Bùa. 

Lúc đầu sẽ có 1 lỗ Bùa, vượt ải Tháp Bùa sẽ mở thêm nhiều lỗ và nhiều loại Bùa hơn. Bùa là thứ quan trọng để thức tỉnh tiềm năng trong bạn.

image.png

  • ^
  • T
  • O
  • P