Thần Binh

2017-12-25 16:30:04

  Hệ thống Thần Binh bao gồm 3 món thần binh tăng thuộc tính, lúc đầu mở 1 thần binh, tăng HP, Bạo Kích và Công cho nhân vật. Người chơi có thể mở khóa Thần Binh và nhận nguyên liệu tinh luyện thông qua hoạt động ngày và treo máy để sơ hữu thuộc tính mạnh hơn. 

image.png

  • ^
  • T
  • O
  • P